8 bud på en velfungerende organisation

Vi har igennem årerne arbejdet sammen med mange forskellige virksomheder og organisationer. Uafhængigt af størrelse og hvad de beskæftiger sig med, bliver det mere og mere tydeligt for os, hvilke elementer, der gør en virksomhed til en sund og attraktiv arbejdsplads, som både kan tiltrække og fastholde de bedst kvalificerede medarbejdere.

Et fælles værdigrundlag fra top til bund, som ikke bare er kendt af alle, men som kan aflæses tydeligt i alle ansattes handlinger. Alle forholder sig til det og omsætter det direkte til handlinger indenfor deres kompetenceområde.

En gennemgående grundholdning med afsæt i mere tillid og mindre kontrol. Grundholdningen tager udgangspunkt i, at man tror på, at alle gør det bedste de kan med de ressourcer, de har.

Fokus på at forebygge stress med udgangspunkt i en fælles viden om og redskaber til at undgå, at nogen bliver overbelastede over længere tid og dermed bliver syge af stress.

En fælles forståelse af organisationens langsigtede mål på alle niveauer og med kompetencer til at kunne omsætte målene i praksis. Alle ved, hvad kerneproduktet eller kerneydelsen er, hvem de primære kunder er, hvilken kvalitet produktet har og til hvilken pris.

Klar og tydelig rolle- og ansvarsfordeling hvor de vigtigste opgaver er helt tydelige for den enkelte medarbejder. Klare samarbejdsprocesser og snitflader mellem medarbejdere og afdelinger og en fælles forståelse af, at organisationens processer og systemer, som understøtter disse.

Der er tydelig prioritering i til- og fravalg, så alle medarbejdere at forstå og handle i overensstemmelse med dem. Det er defineret, hvilke opgaver der skal vælges til, og hvilke der kan vælges fra, og der bliver taget konsekvenser af prioriteringerne på det organisatoriske niveau, hvor de hører til.

Samarbejdet er i fokus på kryds og tværs i organisationen, og der er en naturlig deling af viden, fordi både ledere og medarbejdere har en holdning til, at den viden den enkelte har, kan og skal bruges til at skabe synergieffekter til gavn for hele virksomheden.

Lederne kan tiltrække og fastholde de bedst kvalificerede medarbejdere ved at gøre arbejdet meningsfuldt, anvende den enkelte medarbejders ressourcer og kompetencer optimalt og sikre virksomheden et omdømme, der gør det attraktivt at arbejde for den.

Tilmeld dig nyhedsbrev